Verksamhetsområden

Vi utför kvalificerade biologiska och kemiska undersökningar i hav, sjöar, rinnande vatten och grundvatten.

Uppdragen kan inkludera alla moment i en undersökning från planering till slutrapportering eller endast delmoment exempelvis provtagning eller sammanställning och utvärdering av tidigare insamlad data.

Illustration HasseK

 

 

 

 

 

Exempel på verksamhet:

> Inventeringar av flora och fauna i hav, sjö och vattendrag.

> Dykeriarbeten:

-inventering av makrofyter och fauna enligt transektmetod och i rutor

-kvantitativ provtagning

-fotografering och filmning

> Dropvideoinventering:

-enligt bl.a. undersökningstypen visuella metoder

> Biotopkartering vattendrag:

-enligt undersökningstyp Biotopkartering vattendrag vers. 2.0, 2017-04-04

> Vattenprovtagning för biologiska och kemiska analyser

> Sammanställning och utvärdering av insamlad data

> GIS och modellering

> Recipientundersökningar i limniska och marina miljöer

> Flyguppdrag:

-sjöprovtagning

> Bottenfaunaprovtagning

> Sedimentprovtagning

> Provfiske inklusive sprängfiske

> Bäverinventering

> Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

> Utformning av kontrollprogram

> Ackrediterade analyser

> Konstruktion av olika typer av provtagningsutrustning

Vattenekologernas verksamhet illustrerat av Hasse Kautsky.