Kvalitetssäkring

Sveriges Vattenekologer har ett kvalitetssäkringssystem för att säkerställa kvalitén på insamlad data. Generellt gäller att Sveriges Vattenekologer har totalansvar gällande kvalitetssäkring. Anlitade underkonsulter har kvalitetsansvar emot Sveriges Vattenekologer för utförda uppdrag och är därmed ålagda att följa företagets kvalitetssäkringssystem.

Sveriges Vattenekologer AB´s kvalitetssäkringssystem är uppbyggt enligt följande:

Organisation/personal

> Personal med adekvat utbildning och dokumenterad erfarenhet av arbetsuppgifterna.
> Jour/backup av utförare/provtagare vid händelse av sjukdom eller annan frånvaro. (Denna/dessa har kännedom om uppdraget och har i regel utfört arbetet på plats tidigare.)
> En kvalitetsansvarig utförare per lokal, som för arbetsdagbok, granskar och kvalitetsgodkänner fältmätningar och fältprotokoll.
> Rutiner för miljö, säkerhet och hälsa.
> Intern kvalitetskontroll genomförs av Sveriges Vattenekologer AB´s totalansvarige.
> Ackrediterade laboratorier anlitas.
> En kvalitetsansvarig som granskar och kvalitetsgodkänner analysdata från externa laboratorier.
> Jourtelefon för konsultationer vid avvikelser/problem under provtagning/provhantering.

Dokumentation/Data

> Metodmanual enligt vedertagna/godkända standarder.
> Fältprotokoll, inklusive tre kopior som förvaras separat.
> Felrapport upprättas vid störningar avvikelser i något moment.
> Personliga utrustningslistor (flytväst, vadarstövlar, pannlampa etc).
> Loggböcker för fordon och instrument (för service, kalibreringar etc).
> Skrivna rutiner för miljö, säkerhet och hälsa.
> Kontrollprogram.
> Full spårbarhet av information/data genom väl genomtänkta säkerhetsrutiner för dokumentation.
> Allt arbete dokumenteras fullständigt och korrekt för att alla resultat ska kunna säkerställas.
> Förteckning över utrustning, provflaskor, kemikalier som uppdateras av ansvarig inför varje provtagningsomgång.
> Kalibreringsprotokoll som förvaras tillsammans med instrumentet. > Kalibrering av fältinstrument sker inför varje provtagningsdag.
> Instruktionsböcker och anvisningar för utrustning finns med i fält (vanligen i bilen eller båten).
> Dokumentation som ligger lagrat på data har backup även i extern dator och på CD som förvaras inlåst på annan plats.

Utrustning

> Standardiserad metodspecifik provtagningsutrustning används (t ex specificerat enligt SIS, ISO, NV, Helcom).
> Fältinstrument av välbeprövade fabrikat med gott renommé, (YSI, WTW etc).
> Kalibrering av fältinstrument inför varje provtagningsdag.
> Interkalibrering och kontroll mot andra instrument enligt schema, vanligen 1 gång/månad.
> Service av utrustning enligt tillverkarens anvisningar.
> Skötsel och förvaring enligt tillverkarens anvisningar.
> Adekvat förvaring av buffrar och kemikalier.
> Reservdelar/slitdelar till all utrustning.
> Fullständig ”backup” av utrustning vid ev fel, även båtar och bilar.
> Inmätta och godkända GPS-mottagare/kartplottrar/ekolod.

Syremätning under is.
Syremätning under is.
En liten form av blåstång har samlats in.
En liten form av blåstång har samlats in.
En blodigel undersöker provtagningssonden.
En blodigel undersöker provtagningssonden.
Dykinventering pågår.
Dykinventering pågår.