Miljöpolicy

Sveriges Vattenekologers miljöpolicy kan i korthet beskrivas som: "att i minsta möjliga mån påverka miljön negativt lokalt, regionalt, nationellt och globalt".

Kretsloppstänkande är en självklarhet då vi som biologer dagligen arbetar med ekologiska frågor.

Det gäller:

 • miljöskadliga ämnen
 • kontorsmaterial
 • avgaser från fordon
 • slitage på natur och naturvärden (habitatspåverkan)
 • inköp av varor
 • inköp av tjänster

Rent konkret innebär det:

 • Vi använder inga ”giftfärger” på våra båtar både av miljöhänsyn och risk för kontaminering.
 • Kemikalier, batterier och dylikt lämnas in till miljöstationer för återvinning/destruering.
 • Vi källsorterar vårt avfall för återvinning.
 • Biologiskt avfall komposteras eller används som djurföda (kretsloppstänkande).
 • Vi använder miljömärkta produkter i största möjliga utsträckning.
 • Vid nyinköp väljer vi de minst miljöskadliga alternativen, ex 2-taktsmotorer till båtarna byts successivt ut till dito 4-takt eller elmotorer.
 • Vi väljer, när det är möjligt, miljöcertifierade underleverantörer.
 • Våra 4WD-bilar går att köra på RME-bränsle, dvs. förnyelsebara bränslen, vilket vi också tidvis gjort (dessvärre är tillgången begränsad).
 • Vi använder biologiskt nedbrytbara oljor i våra båtmotorer (2-takt) och till våra skotrar.
 • Alkylatbensin används i känsliga biotoper (båtar).
 • Vi använder, där det är möjligt, provflaskor av polyeten.
 • Vi går, ror, paddlar eller åker skidor/spark till provpunkterna när det är praktiskt möjligt för att minska slitaget på mark och minimera störningar på djur- och fågelliv.
 • Lyhördhet för markägares önskemål (för att minimera risken för skador på växande gröda och skogplantering etc).
Kajaken packad för provtagning.
Kajaken packad för provtagning.
Den lilla dykbåten förbereds.
Den lilla dykbåten förbereds.