Miljöpolicy

Sveriges Vattenekologers miljöpolicy kan i korthet beskrivas som: "att i minsta möjliga mån påverka miljön negativt lokalt, regionalt, nationellt och globalt".

 

Kretsloppstänkande är en självklarhet då vi som biologer dagligen arbetar med ekologiska frågor.

Det gäller:

 • miljöskadliga ämnen
 • kontorsmaterial
 • avgaser från fordon
 • slitage på natur och naturvärden (habitatspåverkan)
 • inköp av varor
 • inköp av tjänster

Rent konkret innebär det:

 • Vi använder inga ”giftfärger” på våra båtar både av miljöhänsyn och risk för kontaminering.
 • Kemikalier, batterier och dylikt lämnas in till miljöstationer för återvinning/destruering.
 • Vi källsorterar vårt avfall för återvinning.
 • Biologiskt avfall komposteras eller används som djurföda (kretsloppstänkande).
 • Vi använder miljömärkta produkter i största möjliga utsträckning.
 • Vid nyinköp väljer vi de minst miljöskadliga alternativen, ex 2-taktsmotorer till båtarna byts successivt ut till dito 4-takt eller elmotorer.
 • Vi väljer, när det är möjligt, miljöcertifierade underleverantörer.
 • Våra 4WD-bilar går att köra på RME-bränsle, dvs. förnyelsebara bränslen, vilket vi också tidvis gjort (dessvärre är tillgången begränsad).
 • Vi använder biologiskt nedbrytbara oljor i våra båtmotorer (2-takt) och till våra skotrar.
 • Alkylatbensin används i känsliga biotoper (båtar).
 • Vi använder, där det är möjligt, provflaskor av polyeten.
 • Vi går, ror, paddlar eller åker skidor/spark till provpunkterna när det är praktiskt möjligt för att minska slitaget på mark och minimera störningar på djur- och fågelliv.
 • Lyhördhet för markägares önskemål (för att minimera risken för skador på växande gröda och skogplantering etc).
Rivul