Verksamhetsområden

Vi utför kvalificerade biologiska och kemiska undersökningar i hav, sjöar, rinnande vatten och grundvatten.

Uppdragen kan inkludera alla moment i en undersökning från planering till slutrapportering eller endast delmoment exempelvis provtagning eller sammanställning och utvärdering av tidigare insamlad data.

Vattenekologernas verksamhet illustrerad av Hasse Kautsky.
Vattenekologernas verksamhet illustrerad av Hasse Kautsky.
Vårt flygplan som med pontoner på blir ett sjöflygplan.
Vårt flygplan som med pontoner på blir ett sjöflygplan.

 

Exempel på verksamhet:

> Inventeringar av flora och fauna i hav, sjö och vattendrag.

> Dykeriarbeten:

-inventering av makrofyter och fauna enligt transektmetod och i rutor

-kvantitativ provtagning

-fotografering och filmning

> Dropvideoinventering:

-enligt bl.a. undersökningstypen visuella metoder

> Biotopkartering vattendrag:

-enligt undersökningstyp Biotopkartering vattendrag vers. 2.0, 2017-04-04

> Vattenprovtagning för biologiska och kemiska analyser

> Sammanställning och utvärdering av insamlad data

> GIS och modellering

> Recipientundersökningar i limniska och marina miljöer

> Flyguppdrag:

-sjöprovtagning

> Bottenfaunaprovtagning

> Sedimentprovtagning

> Provfiske

> Bäverinventering

> Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

> Utformning av kontrollprogram

> Ackrediterade analyser

> Konstruktion av olika typer av provtagningsutrustning